Hore

Čítajte časopis Sóda
vo vybraných
dopravných prostriedkoch
Slovak Lines.

Vylúštite tajničku
a hrajte o
Huawei Watch GT Sport

Pravidlá súťaže Tajnička s Huawei (ďalej len pravidlá)

 

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže Tajnička s Huawei (ďalej len „Súťaž“) je:

Air Creative, s.r.o.

Žitná 3377/9, 900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 35852372

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28252/B

(ďalej len „Organizátor“)

 

Marketingovým partnerom je:

IRDistribution, a.s.

Ivánska cesta 3421/65, Bratislava časť Ružinov 821 04

IČO: 35872110

zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č.5190/B

 

Účelom súťaže je podpora predaja produktov HUAWEI spoločnosti IRDistribution, a.s.

II. Podmienky súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 14 rokov s výnimkou:

– zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka,

– osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnou agentúrou, ktorá vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane jej blízkych osôb v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

– zamestnancov marketingového partnera a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

III. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 20.2.2019 (včítane) do 31.10.2019 (včítane).

IV. Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto správne vyplní súťažnú tajničku v lifestylovom časopise O2 Soda v distribúcii Slovak Lines.

Do súťaže sa účastník prihlasuje cez internetovú stránku www.sutazhuawei.sk, ktorá bola pre tento účel vytvorená. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že si na tejto webovej stránke vytvorí užívateľské konto. Po prihlásení sa do svojho užívateľského konta účastník napíše správne riešenie tajničky, potom vyplní kontaktné údaje a prihlási sa do súťaže.

V. Výhry 

Každý, kto sa do súťaže zapojí a správne vyplní tajničku bude mať možnosť hrať o skvelé ceny. Aktuálne výherné ceny, ich hodnotu aj počet cien nájdete na internetovej stránke www.sutazhuawei.sk

Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhra v tejto súťaži podlieha dani z príjmu v zmysle § 8 ods. 10 Zákona c. 595/2003 z.z. o dani z príjmov.

VI. Vyhodnotenie súťaže. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry.

Zlosovanie bude minimálne raz mesačne. Aktuálny dátum zlosovania bude vždy dopredu zverejnený na internetovej stránke  www.sutazhuawei.sk Vyhodnotenie sa uskutoční najneskôr do 5 dní po zlosovaní. O spôsobe a termíne prevzatia výhry budú výhercovia informovaní telefonickou alebo elektronickou formou. Telefónne čísla a mailové adresy nebudú zverejnené.

Výherca si môže prevziať výhru osobne  v IRDistribution, a.s. Ivánska cesta 3421/65, Bratislava časť Ružinov 821 04 alebo môže kontaktovať Organizátora súťaže aby sa dohodlo doručenie ceny výhercovi, kontaktná osoba: zuzana.solmosiova@aircreative.sk, 0918 113492.

Organizátor ani marketingový partner nezodpovedajú za škody na zdraví alebo majetku spôsobené užívaním jednej (ktorejkoľvek) z výhier. Výherca sa zaväzuje, že si riadne a s pochopením prečíta a osvojí návod na použitie výhier a s výhrami bude zaobchádzať tak, aby sebe alebo svojmu okoliu nespôsobil žiadne škody na zdraví alebo majetku. V prípade poškodenia zdravia alebo majetku spôsobeným užívaním jednej (ktorejkoľvek) z výhier je za všetky škody zodpovedný užívateľ výhry.

Ak si výherca neprevezme výhru osobne ani  nebude kontaktovať Organizátora súťaže do 21 kalendárnych dní, tak výhra prepadá v prospech Organizátora.

VII. GDPR

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z  27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Pri spracovaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k prenosu tretím osobám.

VIII. Práva organizátora súťaže

Organizátor súťaže si rezervuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a informovať o priebehu súťaže zapojených súťažiacich. Organizátor si rezervuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Pokiaľ Organizátor prijme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel minimálne 24 hodín vopred.

 

V Bratislave, dňa 7.2.2019