Hore

Čítajte časopis Sóda
vo vybraných
dopravných prostriedkoch
Slovak Lines.

Vylúštite tajničku a hrajte o smart hodinky HUAWEI Band 3 Pro, alebo smart telefón HUAWEI Y5 2018.

Sem napíšte riešenie tajničky:

A nezabudnite napísať aj kontaktný e-mail alebo telefónne číslo:

Týmto dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosti Air Creative, s.r.o. Osobné údaje budú použité za účelom zasielania informačného mailingu. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické údaje. Osobné údaje spracúva prevadzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem na obdobie 3 roky. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Som si vedomý/vedomá svojich práv, ktoré v  §  19 až  § 30 zákona č.18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Prečítajte si podmienky a prosím potvrďte súhlas dotknutej osoby.

Odoslať